Tipuri curs

Inscrieri, tarife si durata cursuri

Categorii cursanti

Metode de invatare

Examene

Metode de învățare

La nivel începător, participanţii la curs vor învăţa să se exprime oral şi în scris folosind propoziţii simple şi fraze de bază. Totodată, participanţii vor dobândi abilitatea de a înţelege discuţii simple şi de a participa activ la dezbateri/discuţii prin utilizarea mai multor metode de învăţare:

✓Folosirea funcţională a ideilor de obligaţie, posibiltate, probabilitate

✓Metoda inductivă pentru comprehensiunea folosirii lor

✓Analiză de texte specifice scrise sau orale

✓Verificarea folosirii modalelor în situaţii concrete

✓Folosirea adjectivelor in grade de comparatie

✓Metode de prezentare inductive şi deductive

✓Realia, soft special,exerciţii, fisa de lucru

✓Vocabular uzual cu folosirea functiilor gramaticale ale limbii: instrucţiuni, sfaturi, reproşuri, ordine, scuze, etc

✓Capacitatea de a folosi vocabularul uzual de cam 500 cuvinte în situatii de fiecare zi

✓Teme uzuale ex: la cumpărături, familia, meserii, mijloace de transport, vacanţe, sărbători, la restaurant, convorbiri telefonice, obiceiuri, nemulţumiri, etc.

✓Capacitatea de a întocmi scrieri simple, texte funcţionale sau creative

✓Mecanica conceperii textelor functionale simple (scrisori, cereri, note, etc) precum şi a celor creative (compuneri, naraţiuni,etc).

Suportul de curs și/sau materialele adiționale vor fi selectate de către profesor în urma testului de plasare și –în cazul firmelor-  a discuțiilor purtate cu managementul firmei.

La grupurile avansate, scopul cursului este de a dezvolta cunoştinţele existente şi de a acumula vocabular nou. Se va pune accent deosebit pe comunicarea orală prin simulare de interviuri, negocieri de afaceri, discuţii etc.

Obiectivele urmărite sunt avansarea la un nivel lingvistic superior din punct de vedere al fluenţei, coerenţei şi acurateţii în folosirea limbii studiate iar dobândirea cunoştinţelor se realizează prin diverse modalităţi de învăţare:

✓ activităţi interactive în grup, perechi sau individuale
✓ simulări de dialoguri, interviuri, jocuri
✓ fişe de lucru pentru dezvoltarea vocabularului
✓ joc de rol, itemi cu alegere multiplă, compunere liberă, scriere funcțională
✓ conversația, completarea tabelului de concordanţă a timpurilor
✓ constructia frazelor condiționale 1, 2, 3. Subjonctivul
✓ vocabular adecvat și scheme de gramatică pentru a exprima supoziții, speculații
✓ idiomuri sugestive, verbe cu particulă
✓ funcțiile limbii pentru exprimarea criticii și dezaprobării

Pe durata cursului se va urmări dezvoltarea tuturor abilităţilor (vorbirea, citirea, ascultarea, scrierea) urmând ca la încheierea cursului să aibă loc o evaluare finală care să ofere o descriere a evoluţiei fiecărui cursant.

Competenţele care sunt dezvoltate conform Cadrului de Referinţă European al limbilor străine

Ascultare

Începători

✓Înţelegerea unor expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profesională).

✓Întelegerea şi urmărirea unor puncte esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.

✓Cursanţii înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă.

Avansaţi

✓Cursantii pot să înţeleagă conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăreasă chiar şi o argumentare complexă, dacă subiectul le este relativ cunoscut.

✓Cursanţii dezvoltă competenţa de a înţelege un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit.

Citire

Începători

✓Întelegerea unor nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau cataloage.

✓Cursanţii pot să citească texte foarte scurte şi simple şi deprind capacitatea de a gasi anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare). De asemenea, pot să înţeleagă scrisori personale scurte şi simple.

Avansati

✓Întelegerea unor texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea profesională.

✓Capacitatea de a descrie evenimente, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale.

✓Capacitatea înţelegerii de texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice cât şi înţelegerea unor articole specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul lor.

Vorbire

Începători

✓Asigurarea comunicării într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent.

✓Dobândirea competenţei de a formula întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi răspunderea la asemenea întrebări.

✓Posibilitatea comunicării în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare.

✓Participarea la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.

Avansaţi

✓Capacitatea de face faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba.

✓Participarea fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi).

✓Comunicarea cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi.

✓Participarea activă la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-şi şi susţinându-şi opiniile, realizarea unei prezentări într-un domeniu (afaceri).

Scriere

Începători

✓Capacitatea de a redacta un mesaj sau e-mail scurt şi simplu, de exemplu, cu salutări din vacanţă. Pot să completeze formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa lor pe un formular de hotel.

✓Dobândirea competenţei de a scrie texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul lor de interes.

Avansaţi

✓Redactarea unui eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere folosind un stil şi un limbaj adecvat.

✓Posibilitatea de a se exprima prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere.

✓Redactarea de corespondenţă comercială (scrisoare de aplicaţie pentru un loc de muncă, plângere, intenţie).

✓Dezvoltarea deprinderii de a folosi un limbaj adecvat în relaţia cu clienţii, atat telefonic şi în scris cât şi în cadrul unei întrevederi personale.